Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2009

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ


Αν δεν μου ’δινες την ποίηση, Κύριε


Αν δεν μου’ δινες την ποίηση,

Κύριε,δε θα ’χα τίποτα για να ζήσω.

Αυτά τα χωράφια δε θα ’ταν δικά μου.

Ενώ τώρα ευτύχησα να ’χω μηλιές,

να πετάξουνε κλώνους οι πέτρες μου,

να γιομίσουν οι φούχτες μου ήλιο,

η έρημός μου λαό,

τα περιβόλια μου αηδόνια.
(απόσπασμα)
Νικηφόρος Βρεττάκος


ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΤΙΝΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΕΙ.....

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ


Σήμερα έφυγε για τον ουρανό, ο Γρηγόριος...ένα αγγελούδι 19 μηνών.Τον γνώρισα πριν από λίγες μέρες στο νοσοκομείο...Ελένη..Παύλο κουράγιο...σας αγαπάμε πολύ....

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2009

ΕΝΑΣ ΤΟΣΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΛΟΓΟΣ!!

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΝΥΚΑ


Στις πραγματικά περίεργες ημέρες που περνάμε, με τα παιδιά μας και την παιδεία τους να έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους, τις επιδιώξεις και τα ιδανικά τους, νομίζω ότι κάποια μαθήματα σοφίας μπορούν να δώσουν τα λόγια του γέρου του Μωριά, όταν πριν από σχεδόν δύο αιώνες μιλούσε στους νέους σπουδαστές στην Πνύκα την 13 Νοεμβρίου 1838.Το κείμενο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "ΧΡΟΝΟΣ".
Παιδιά μου!Εις τον τόπο τούτο, οπού εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημηγορούσαν τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί, και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να σας ιδώ, παιδιά μου, εις την μεγάλη δόξα των προπατόρων μας, και έρχομαι να σας ειπώ, όσα εις τον καιρό του αγώνος και προ αυτού και ύστερα απ' αυτόν ο ίδιος επαρατήρησα, και απ' αυτά να κάμωμε συμπερασμούς και δια την μέλλουσαν ευτυχίαν σας, μολονότι ο Θεός μόνος ηξεύρει τα μέλλοντα. Και δια τους παλαιούς Έλληνας...οποίας γνώσεις είχαν και ποία δόξα και τιμήν έχαιραν κοντά εις τα άλλα έθνη του καιρού των, οποίους ήρωας, στρατηγούς, πολιτικούς είχαν, δια ταύτα σας λέγουν καθ' ημέραν οι διδάσκαλοί σας και οι πεπαιδευμένοι μας. Εγώ δεν είμαι αρκετός. Σας λέγω μόνον πως ήταν σοφοί, και από εδώ επήραν και εδανείσθησαν τα άλλα έθνη την σοφίαν των.Εις τον τόπον, τον οποίον κατοικούμε, εκατοικούσαν οι παλαιοί Έλληνες, από τους οποίους και ημείς καταγόμεθα και ελάβαμε το όνομα τούτο. Αυτοί διέφεραν από ημάς εις την θρησκείαν, διότι επροσκυνούσαν τες πέτρες και τα ξύλα. Αφού ύστερα ήλθε στον κόσμο ο Χριστός, οι λαοί όλοι επίστευσαν εις το Ευαγγέλιό του, και έπαυσαν να λατρεύουν τα είδωλα. Δεν επήρε μαζί του ούτε σοφούς ούτε προκομμένους, αλλ' απλούς ανθρώπους, χωρικούς καί ψαράδες, και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος έμαθαν όλες τες γλώσσες του κόσμου, οι οποίοι, μολονότι όπου και αν έβρισκαν εναντιότητες και οι βασιλείς και οι τύραννοι τους κατέτρεχαν, δεν ημπόρεσε κανένας να τους κάμη τίποτα. Αυτοί εστερέωσαν την πίστιν.Οι παλαιοί Έλληνες, οι πρόγονοί μας, έπεσαν εις την διχόνοια και ετρώγονταν μεταξύ τους, και έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οι Ρωμαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι καί τους υπόταξαν. Ύστερα ήλθαν οι Μουσουλμάνοι και έκαμαν ό,τι ημπορούσαν, δια να αλλάξη ο λαός την πίστιν του. Έκοψαν γλώσσες εις πολλούς ανθρώπους, αλλ' εστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν. Τον ένα έκοπταν, ο άλλος το σταυρό του έκαμε. Σαν είδε τούτο ο σουλτάνος, διόρισε ένα βιτσερέ [αντιβασιλέα], έναν πατριάρχη, καί του έδωσε την εξουσία της εκκλησίας. Αυτός και ο λοιπός κλήρος έκαμαν ό,τι τους έλεγε ο σουλτάνος. Ύστερον έγιναν οι κοτζαμπάσηδες [προεστοί] εις όλα τα μέρη. Η τρίτη τάξη, οι έμποροι και οι προκομμένοι, το καλύτερο μέρος των πολιτών, μην υποφέρνοντες τον ζυγό έφευγαν, και οι γραμματισμένοι επήραν και έφευγαν από την Ελλάδα, την πατρίδα των, και έτσι ο λαός, όστις στερημένος από τα μέσα της προκοπής, εκατήντησεν εις αθλίαν κατάσταση, και αυτή αύξαινε κάθε ήμερα χειρότερα" διότι, αν ευρίσκετο μεταξύ του λαού κανείς με ολίγην μάθηση, τον ελάμβανε ο κλήρος, όστις έχαιρε προνόμια, ή εσύρετο από τον έμπορο της Ευρώπης ως βοηθός του ή εγίνετο γραμματικός του προεστού. Και μερικοί μην υποφέροντες την τυραννίαν του Τούρκου και βλέποντας τες δόξες και τες ηδονές οπού ανελάμβαναν αυτοί, άφηναν την πίστη τους και εγίνοντο Μουσουλμάνοι. Καί τοιουτοτρόπως κάθε ήμερα ο λαός ελίγνευε καί επτώχαινε.Εις αυτήν την δυστυχισμένη κατάσταση μερικοί από τους φυγάδες γραμματισμένους εμετάφραζαν και έστελναν εις την Ελλάδα βιβλία, και εις αυτούς πρέπει να χρωστούμε ευγνωμοσύνη, διότι ευθύς οπού κανένας άνθρωπος από το λαό εμάνθανε τα κοινά γράμματα, εδιάβαζεν αυτά τα βιβλία και έβλεπε ποίους είχαμε προγόνους, τι έκαμεν ο Θεμιστοκλής, ο Αριστείδης και άλλοι πολλοί παλαιοί μας, και εβλέπαμε και εις ποίαν κατάσταση ευρισκόμεθα τότε. Όθεν μας ήλθεν εις το νου να τους μιμηθούμε και να γίνουμε ευτυχέστεροι. Και έτσι έγινε και επροόδευσεν η Εταιρεία.Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πως δεν έχομε άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα», αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση.Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγεν εις τον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζύμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα εις το στρατόπεδον και εάν αυτή η ομόνοια εβαστούσε ακόμη δύο χρόνους, ηθέλαμε κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία, και ίσως εφθάναμε και έως την Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τους Τούρκους, οπού άκουγαν Έλληνα και έφευγαν χίλια μίλια μακρά. Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός, και ένα καράβι μιαν άρμάδα ...;Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, εξ αιτίας των περιστάσεων, έμεινα αγράμματος και δια τούτο σας ζητώ συγχώρηση, διότι δεν ομιλώ καθώς οι δάσκαλοι σας. Σας είπα όσα ο ίδιος είδα, ήκουσα και εγνώρισα, δια να ωφεληθήτε από τα απερασμένα και από τα κακά αποτελέσματα της διχονοίας, την οποίαν να αποστρέφεσθε, και να έχετε ομόνοια. Εμάς μη μας τηράτε πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε. Και αι ημέραι της γενεάς, η οποία σας άνοιξε το δρόμο, θέλουν μετ' ολίγον περάσει. Την ημέρα της ζωής μας θέλει διαδεχθή η νύκτα του θανάτου μας, καθώς την ημέραν των Αγίων Ασωμάτων θέλει διαδεχθή η νύκτα και η αυριανή ήμερα. Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο, οπού ημείς ελευθερώσαμε" και, δια να γίνη τούτο, πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας την ομόνοια, την θρησκεία, την καλλιέργεια του Θρόνου και την φρόνιμον ελευθερία.Τελειώνω το λόγο μου. Ζήτω ο Βασιλεύς μας Όθων! Ζήτω οι σοφοί διδάσκαλοι! Ζήτω η Ελληνική Νεολαία!math-telos-agras

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2009

ΕΚΑΝΑΝ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ!!!!

ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΟΥ....
ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ:

† ὁ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ & ΣΚΥΡΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
† ὁ ΣΤΑΓΩΝ & ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
† ὁ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† ὁ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ & ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
† ὁ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
† ὁ ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝ. & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
† ὁ ΞΑΝΘΗΣ & ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ† ὁ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ
† ὁ ΣΑΜΟΥ & ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ
† ὁ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
† ὁ ΓΥΘΕΙΟΥ & ΟΙΤΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
† ὁ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ & ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
† ὁ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ & ΦΑΝΟΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
† ὁ ΑΡΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
† ὁ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
† ὁ ΥΔΡΑΣ ΣΠΕΤΣΩΝ & ΑΙΓΙΝΗΣ ΕΦΡΑΙΜ
† ὁ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
† ὁ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
† ὁ ΕΔΕΣΣΗΣ ΠΕΛΛΗΣ & ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΙΩΗΛ
† ὁ ΘΗΡΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ & ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ
† ὁ ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
† ὁ ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ὁ ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ
† ὁ ΣΙΣΑΝΙΟΥ & ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
† ὁ ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ
† ὁ ΘΗΒΩΝ & ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ† ὁ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

ΟΙ 27

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΠΕΙΔΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΓΡΑΨΑ ΤΟ ΜΑΙΛ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΦΡΑ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΘΩΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΕΞΑΡΩ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ 27 ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΟΥ ΥΨΩΣΑΝ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ<<ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΘΑ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΑΝ ΗΤΑΝ ΑΡΧΙΕΠ. Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ>> ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΦΑΙΔΡΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!!!!!!!!!!!
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ, ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΝΑ ΕΚΝΕΥΡΙΣΤΕΙ........

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2009

Η ΞΕΦΤΙΛΑ των 5 ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Διάβασα πριν λίγο καιρό στο ROMFEA GR σαιτ εκκλησιαστικων ειδήσεων πως ο πρώην Αττικής Παντελεήμων, ο οποίος καταδικάστηκε απ τα δικαστήρια του κράτους ως εκβιαστης και καταχραστης 160000, και ο οποίος σε συνέντευξή του ισχυρίστηκε πως έχει για τα γεράματά του ένα δισεκατομμύριο!!! αυτος από 5 αρχιερείς της διαρκής συνόδου της Ελλαδικής εκκλησίας ΑΘΩΩΘΗΚΕ!!!! και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο .................μου αρέσει που πίστευα ο Αφελής πως κάτι άλλαξε με τον νέο αρχιεπίσκοπο...............είπαμε όμως αυτό που έλεγε και ο καλός ηθοποιός Καλογήρου στην ταινία.....................ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΈΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΡΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΤΕ ΟΛΟΙ ΤΩΡΑ ......ΟΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009

ΛΙΓΟ ΣΙΝΕΜΑ


Καλημέρα, Ντίνα, Γιώργο, Δημήτρη, Πάνο , Ελένη, έχω καιρό να γράψω ...

γράψτε και εσείς κάτι...

Μην χάσετε το <slumdog> θα σας αρέσει, θα σας σοκάρει...αληθινό σινεμά με καταπληκτικό σενάριο...